Thông tin - Tin tức máy chủ

 • NO ỦY THÁC - NO WEBSHOP - NO ITEM FULL - NO RS VƯỢT MỨC ITEM GIÁ TRỊ
  GiftCode ngày 23/09: 4CEA24
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 150x
  Tỷ lệ drop item: 10%
  Ngày mở cửa: 14:00:00 - Ngày 23/09/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 14:00:00 - Ngày 23/09/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
 • ỦY THÁC OFF - WEBSHOP - ITEM FULL - RS VƯỢT MỨC
  GiftCode ngày 17/09: B3A43A
  GiftCode ngày 16/09: 8F163B
  GiftCode ngày 15/09: F852F5
  GiftCode ngày 14/09: 5F976D
  GiftCode ngày 13/09: A7CF13
  GiftCode ngày 12/09: E5B956
  GiftCode ngày 11/09: CCC9C4
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 200x
  Tỷ lệ drop item: 30%
  Ngày mở cửa: 11:00:00 - Ngày 09/09/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 11:00:00 - Ngày 09/09/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
 • NO ỦY THÁC - NO WEBSHOP - NO ITEM FULL - NO RS VƯỢT MỨC ITEM GIÁ TRỊ
  GiftCode ngày 17/09: BE53DF
  GiftCode ngày 16/09: 96A9C2
  GiftCode ngày 15/09: E91E2B
  GiftCode ngày 14/09: 1DC198
  GiftCode ngày 13/09: B3864C
  GiftCode ngày 12/09: 65BD9E
  GiftCode ngày 11/09: D6D4C8
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 150x
  Tỷ lệ drop item: 10%
  Ngày mở cửa: 11:00:00 - Ngày 05/08/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 11:00:00 - Ngày 05/08/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
 • ỦY THÁC OFF - WEBSHOP - ITEM FULL - RS VƯỢT MỨC
  GiftCode ngày 17/09: B4B538
  GiftCode ngày 16/09: CF769F
  GiftCode ngày 15/09: 681968
  GiftCode ngày 14/09: 219CFB
  GiftCode ngày 13/09: 56B47C
  GiftCode ngày 12/09: 22F698
  GiftCode ngày 11/09: 728732
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 200x
  Tỷ lệ drop item: 30%
  Ngày mở cửa: 11:00:00 - Ngày 17/07/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 11:00:00 - Ngày 17/07/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
 • Sự kiện Mới ( Cập nhật: 17/09/2017 )

+ + + Đua top reset MU 01: Click để xem

+ + + Đua top reset MU 02: Click để xem

+ + + Truy tìm GM MU 01 - 02 - 03: Click để xem