Thông tin - Tin tức máy chủ

 • ỦY THÁC OFF - WEBSHOP - ITEM FULL - RS VƯỢT MỨC
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 200x
  Tỷ lệ drop item: 30%
  Ngày mở cửa: 11:00:00 - Ngày 13/11/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 11:00:00 - Ngày 13/11/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
 • ỦY THÁC OFF - WEBSHOP - ITEM FULL - RS VƯỢT MỨC
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 200x
  Tỷ lệ drop item: 30%
  Ngày mở cửa: 14:00:00 - Ngày 23/10/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 14:00:00 - Ngày 23/10/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
 • NO ỦY THÁC - NO WEBSHOP - NO ITEM FULL - NO RS VƯỢT MỨC ITEM GIÁ TRỊ
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 150x
  Tỷ lệ drop item: 10%
  Ngày mở cửa: 14:00:00 - Ngày 23/09/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 14:00:00 - Ngày 23/09/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
 • ỦY THÁC OFF - WEBSHOP - ITEM FULL - RS VƯỢT MỨC
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 200x
  Tỷ lệ drop item: 30%
  Ngày mở cửa: 11:00:00 - Ngày 09/09/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 11:00:00 - Ngày 09/09/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
 • NO ỦY THÁC - NO WEBSHOP - NO ITEM FULL - NO RS VƯỢT MỨC ITEM GIÁ TRỊ
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 150x
  Tỷ lệ drop item: 10%
  Ngày mở cửa: 11:00:00 - Ngày 05/08/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 11:00:00 - Ngày 05/08/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
 • ỦY THÁC OFF - WEBSHOP - ITEM FULL - RS VƯỢT MỨC
  Phiên bản hiện tại: Season 6.9 Custom
  Điểm kinh nghiệm: 200x
  Tỷ lệ drop item: 30%
  Ngày mở cửa: 11:00:00 - Ngày 17/07/2017
  - Phiên bản MU Season 6.9 Custom, mở cửa vào 11:00:00 - Ngày 17/07/2017.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn