Tỷ lệ % xoay đồ trong MU ONLINE

Lưu ý: Có 1 số tỷ lệ sử dụng ngoài web tài khoản