Mở Rộng Thùng Đồ Chung

Các bạn dùng lệnh:
/ware 0 - rương mặc định
/ware 1 - rương 1
/ware 2 - rương 2
....
Cứ tiếp tục đến 15 nhé
Max là 15