• Thông báo - Sự kiện MU 03

Season 6.9 Custom

  • - Áp dụng : MU Client Online Choi68 Máy chủ: MU 03

Thông báo

Thông tin máy chủ AlphaTest
Click để xem
Thông tin máy chủ Openbeta
Click để xem
Drop item + Time event ingame
Click để xem

Sự kiện

Đua Top khởi động AlphaTest
Click để xem
Chuỗi sự kiện đua top Openbeta
Click để xem